foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Szanowni Rodzice

1. Zadania dla uczniów klas 1-3 zamieszczane będą przez nauczycieli na stronie szkoły w zakładce e-learning (edukacja wczesnoszkolna, język angielski, religia).

 

 

2. Biorąc pod uwagę wiek dzieci, umiejętności uczniów klas 1-3 związane z obsługą komputera i programów używanych do nauki zdalnej, specyfikę pracy oraz braki sprzętowe w rodzinach proponujemy, aby połączenia z nauczycielami za pomocą MS Teams odbywały się w godzinach popołudniowych kiedy starsze rodzeństwo zwolni komputer i uczniowie klas 1-3 będą mogli pracować pod okiem rodziców (pracujący będą mogli już wrócić do domu) lub starszego rodzeństwa.

 

 

3. Harmonogram spotkań nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej, języka angielskiego i religii na platformie MS Teams przekażą Państwu wychowawcy za pomocą dziennika elektronicznego.

 

 

4. Zajęcia prowadzone w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej (np. zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, zajęcia rozwijające, zajęcia korekcyjnokompensacyjne i inne) prowadzone będą w formie ustalonej przez nauczyciela prowadzącego zajęcia z zainteresowanymi rodzicami.

 

 

5. W szkole będzie dyżur bibliotekarza dla klas 1-3 - w każdy wtorek i środę w godzinach 12.00-14.00.

 

 

6. W poniedziałek (9.11.2020 r.) skontaktujemy się telefonicznie z rodzicami, którzy zgłosili chęć wypożyczenia komputera – zapotrzebowanie w tej chwili przekracza kilkakrotnie możliwości szkoły.

 

 

7. Załączony harmonogram może ulec zmianie po analizie uwag wychowawców, nauczycieli i rodziców oraz ocenie skuteczności pracy z uczniami na platformie MS Teams.

 

 

O każdej zmianie powiadomimy rodziców przez e-dziennik.

Dyrekcja szkoły

Szanowni Rodzice,

do czasu ustaleń

z Urzędem Marszałkowskim

zajęcia unijne w klasach IV-VIII

zostają czasowo zawieszone.

SZANOWNI RODZICE

          W ŚRODY BIBLIOTEKA SZKOLNA BĘDZIE CZYNNA

DLA UCZNIÓW KLAS IV- VIII W CELU ODDANIA OMÓWIONEJ LEKTURY I WYPOŻYCZENIA NOWEJ.

W GODZINACH 1200 - 1600 - MOGĄ WYPOŻYCZAĆ OPIEKUNOWIE DZIECKA ZA OKAZANIEM DOWODU TOŻSAMOŚCI.

W GODZINACH 1600 - 1800 - MOGĄ WYPOŻYCZAĆ UCZNIOWIE.

WYPOŻYCZANE BĘDĄ TYLKO LEKTURY SZKOLNE.

NAUCZYCIEL BIBLIOTEKARZ

IZABELA SIERADZKA

Szanowni Państwo

Zgodnie z zapisami zawartymi w rozporządzeniu MEN z dnia 23 października 2020 r. w dniach 24.10-08.11.2020 r. zajęcia w naszej szkole będą realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, czyli zdalnie. Lekcje odbywać będą się według „Tygodniowego planu zajęć” obowiązującego od 1 września, a zajęcia dodatkowe według ustalonych harmonogramów. Szczegóły dotyczące formy w jakiej prowadzone będą zajęcia przekażą Państwu nauczyciele poszczególnych przedmiotów i zajęć poprzez dziennik elektroniczny - zalecany jest MS Teams.

Jedynymi zajęciami, które zawieszone zostają na okres dwóch tygodni są SKS-y prowadzone przez p. Adama Spicerę i p. Piotra Kołodzieja.

W przypadku nieobecności dziecka macie Państwo obowiązek usprawiedliwiania tej nieobecności, można to zrobić korzystając z dziennika elektronicznego.

Pedagodzy szkolni i psycholog będą pracować stacjonarnie, można więc kontaktować się z nimi dzwoniąc do szkoły. Harmonogram pracy biblioteki szkolnej po dokonaniu ustaleń z nauczycielem bibliotekarzem zostanie umieszczony najpóźniej we wtorek na stronie szkoły.

Uwagi i informacje dotyczące braków sprzętowych, problemów technicznych i inne proszę zgłaszać przez dziennik do wychowawcy klasy.

Uczniowie klas I-III i przedszkolaki realizują zajęcia stacjonarnie, na zasadach obowiązujących od początku roku szkolnego.

Przypominamy również, że:

„Małoletni do ukończenia 16. roku życia, od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00–16.00, mogą przemieszczać się wyłącznie pod opieką osoby sprawującej władzę rodzicielską, opiekuna prawnego albo innej osoby dorosłej, chyba że przemieszczanie się ma na celu dotarcie do szkoły lub placówki oświatowej albo powrót z nich do miejsca zamieszkania.”

Prosimy o zaglądanie na stronę szkoły, na której będziemy zamieszczać kolejne informacje .

Dyrekcja szkoły

Szanowni Rodzice

Informujemy, że szczegółowe wytyczne dotyczące zdalnego nauczania

w klasach 4 – 8 dostępne będą na stronie internetowej szkoły w niedzielę.

Dyrekcja szkoły

Uprzejmie informujemy, że ze względów bezpieczeństwa oraz z uwagi na obecną sytuację epidemiczną związaną z COVID od dnia
19 października 2020 r. do odwołania zmieniają się zasady wejścia na teren budynków Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Janusza Korczaka w Sobótce.

Przebywanie osób z zewnątrz ograniczone zostaje do niezbędnego minimum i tylko w wyznaczonych obszarach.

Opiekun przyprowadzający lub odbierający dziecko może wejść do przedsionka przy wyznaczonym wejściu.

Obsługa administracyjna odbywać się będzie głównie telefonicznie lub mailowo.

Bezpośrednia obsługa administracyjna odbywać się będzie po wcześniejszym umówieniu przy zachowaniu pełnego reżimu sanitarnego.

Kontakt z nauczycielami możliwy jest poprzez narzędzia komunikacji zdalnej (e-dziennik, pocztę e-mail, telefonicznie).

Szczegółowy wykaz telefonów kontaktowych i adresów e-mail pracowników dostępny jest na stronie internetowej oraz BIP placówki.

Osoby uczestniczące w zajęciach pozaszkolnych zobowiązane są do przestrzegania wszystkich wewnętrznych zarządzeń i procedur ustalonych przez zarządcę placówki.

Na teren budynku wejść mogą wyłącznie uczestnicy zajęć pozaszkolnych.

Drodzy Rodzice

RCKS zaprasza do korzystania ze swojej oferty. W najbliższych dniach można skorzystać z dwóch propozycji: 

- Noc Bibliotek 10.10.b.r. g. 17:00; w RCKS: wieczór muzyczno-literacki upamiętniający Rok Tyrmanda; możliwość zrobienia fotografii przy retro Citroenie BL11 w Rynku w Sobótce w godz. 12.00-16.00.

- Wtorkowe spotkania przy grach planszowych w godz. 16.00-18.00, prowadzone przez doświadczonego członka Stowarzyszenia Druga Runda.

Zapraszamy państwa na te i inne wydarzenia

 

Podkategorie

Dziennik elektroniczny

BIP

platforma edukacyjna

zegar

Dzwonki

0. 7:10 - 7:55

1. 8:00 - 8:45

2. 8:55 - 9:40

3. 9:50 - 10:35

4. 10:45 - 11:30

5. 11:50 - 12:35

6. 12:55 - 13:40

7. 13:45 - 14:30